Οικονομικά στοιχεία

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους Ισολογισμούς της εταιρείας μας για τις πρόσφατες χρήσεις :